Ķemeru nacionālā parka aizsardzību turpmāk regulēs ar vieniem noteikumiem

Foto: Pilseta24.lv
Foto: Pilseta24.lv

​Ķemeru nacionālā parka izmantošanu un aizsardzību turpmāk regulēs ar vieniem noteikumiem līdzšinējo vairāku noteikumu vietā.

Ministru kabineta komitejas sēdē pirmdien, 29.augustā, akceptēti un izskatīšanai valdībā tiek virzīti Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Normatīvais regulējums nosaka parka individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tā teritorijā esošos dabas pieminekļus un to aizsardzības un izmantošanas kārtību. Tāpat noteikumi regulē meža apsaimniekošanas plāna saturu un nacionālā parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija skaidro, ka noteikumu projekts nodrošinās labāku nacionālā parka dabas vērtību aizsardzību un izveidošanas mērķu sasniegšanu, tostarp arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, kuru dēļ šī teritorija ir noteikta kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija - "Natura 2000".

Nacionālā dabas parka teritorijā ir aizliegts izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā, mežaudzēs lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, kā arī aizliegts ierīkot jaunus atkritumu poligonus un audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus.

Tāpat noteikumu projekts noteic prasību ievērot nacionālā parka teritorijā izliktās aizlieguma un brīdinājuma zīmes. Tiek noteikti arī pārvietošanās ierobežojumi vietās, kur tādus nosaka aizlieguma zīmes un nožogojumi.

Ievērojama daļa noteikumu projektā iekļauto normu ir vērstas uz meža biotopu un ar to saistīto augu un dzīvnieku sugu aizsardzību, kā arī lai nodrošinātu bioloģiski nozīmīgu mežu ekosistēmu aizsardzību un veicinātu to bioloģiskās vērtības palielināšanos. Visā nacionālā parka teritorijā tiek saglabāti ierobežojumi cirst atsevišķu sugu kokus, ja tie pārsniedz noteiktu caurmēru vai vecumu. Dabas rezervāta zonā ir pieļaujami tikai dabas vērtību aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamie pasākumi.

Noteikumu projektā noteikti ierobežojumi veikt mežsaimniecisko darbību atsevišķās teritorijās, kā arī aizliegums cirst atsevišķus kokus virs noteikta vecuma vai apmēra.

Tāpat noteikumu projekts paredz medību aizliegumu dabas rezervāta zonā, Kaņiera ezerā, Dunduru pļavās un Kalnciema dumbrājā, lai nodrošinātu netraucētu dabisko ekosistēmu un dabas tūrisma attīstību. Dabas parkā ir atļauts medīt aļņus, staltbriežus, mežacūkas, lapsas, bebrus, stirnas un meža caunas. Savukārt draudu gadījumā ļauts medīt arī lūšus un vilkus, kā arī Latvijas faunai neraksturīgās, invazīvās sugas. Tikmēr putnu medības netiek paredzētas, jo nacionālie parki tiek veidoti arī sabiedrības izglītošanai un atpūtai, tostarp putnu vērošanai.